Triết lý đào tạo HSM

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO CỦA HSM: R.E.A.L

R – Result
Chương trình tập trung hỗ trợ học viên đạt được mục tiêu khi tham gia đào tạo;
Tạo ra kết quả cụ thể thông qua thực hành và trải nghiệm, từ đó dễ dàng ứng dụng vào công việc.

E – Experience:
Giảng viên giàu kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế giúp học viên mở rộng khả năng ứng dụng đa dạng vào công việc;
Nội dung khóa học được thiết kế và hiệu chỉnh phù hợp với đặc điểm và đối tượng học viên (về trải nghiệm công việc thực tế, lĩnh vực, ngành nghề).

A – Active Learning:
Phương pháp đào tạo đa dạng, hiện đại, được thiết kế phù hợp với mục tiêu và nội dung đào tạo, giúp học viên chủ động trong chia sẻ và ứng dụng vào công việc;
Học viên được thực hành và đưa ra phương án giải quyết nhiều bài tập tình huống sát với thực tế công việc.

L – Looking after:
• Học viên trở thành thành viên cộng đồng học viên HSM với quyền được cập nhật những tài liệu chuyên sâu, tham dự những buổi hội thảo chuyên đề;
• Đội ngũ giảng viên, chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ trước, trong và sau khóa học.